Laboratorijska mjerenja

U laboratoriju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, na terenima prikupljeni uzorci determiniranih biljnih vrsta se analiziraju.